प्रदेश सभाका मुख्य कार्यहरु


१. प्रदेश सरकारको निर्माण गर्ने
२. प्रादेशिक कानुन वनाउने
३. प्रदेश सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्नु
४. वजेट पारित गर्ने
५. प्रदेशको जनसरोकार विषयमा प्रदेश सभामा छलफल गर्नु ।