विधायन समिति


सभापति – मा. मोहन प्रसाद रेग्मी
सम्पर्क मोबाईल नं.9856054444

...

सदस्यहरुःसम्पर्क मोबाईल नं.

मा.आशा कोइराला9856060823
मा.कृष्ण चन्द्र नेपाली पोख्रेल9843360524
मा.चन्द्र बहादुर बुढा9857624816
मा.धनञ्जय दवाडी9856028616
मा.धनमाया पोखरेल(लामा)9846474555
मा.पियारी थापा9840099137
मा.पुष्पा के‍.सी.(भण्डारी)9846034851
मा.मणिभद्र शर्मा9857621502
मा.मन बहादुर गुरुङ्ग9856021424
मा.ललीतकला गुरुङ्ग9851111831
मा.विष्णु प्रसाद लामिछाने9857045942
मा.साबित्रा राना9857670500

समिति सचिव-सपना अधिकारी
सम्पर्क मोबाईल नं.(9856011842)...

काम कर्तव्य र अधिकार

समितिको काम¸ कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश,प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १५१ मा उल्लेख गरिएको छ। उक्त नियमको उपनियम -१_ मा आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही विधायन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

क) सभाले समितिमा पठाएको विधेयकको विधायन समितिले दफावार छलफल गर्ने र सहमति भए अनुसार विधेयकमा संसोधनको सिफारिस गर्ने।
ख) सभाद्धारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियमसंविधान, सम्वन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम बनेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्यांकन गरी सम्वन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
ग) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
घ) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने ।

उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्दा समितिले सम्वन्धित मन्त्रालय तथा निर्देशनालय, आयोग र निकायका प्रतिनिधि र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञसँग समेत छलफल गर्न सक्ने, आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित ढंगले वहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने, समितिको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्व स्वीकृती लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्ने र बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगाबै र अन्य प्रतिवेदन जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।