सूचना

मिति शिर्षक डाउनलोड
२०७७।३।३१ लोगो परिवर्तन र नियमावली संसोधन सम्बन्धमा
२०७७।४।२१ बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना
२०७७।६।२७ प्रदेश सभा गण्डकी प्रदेशको छैटौं अधिवेशन अन्त्यको सूचना
२०७७।९।१४ प्रदेश सभा गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन बस्ने सम्बन्धी सूचना
२०७७।१०।७ अधिवेशन अन्त्यको सूचना
२०७७।१०।१२ युटुव अनलाइन ब्रोडकास्ट उपकरणहरुको सिल्ड कोटेशनको सूचना
२०७७।१०।२९ युटुव अनलाइन ब्रोडकास्ट उपकरणहरुको पुन: सिल्ड कोटेशनको सूचना
२०७७।११।१४ युटुव अनलाइन ब्रोडकास्ट सम्बन्धी विड ओपनिङ मुचुल्का
२०७८।३।३ प्रदेश सभाको आधिकारीक सूचना प्रविधि एकाउन्टस सम्बन्धी सूचना