प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
गण्डकी प्रदेश, सूचनाको हक प्रचलन ऐन २०७९ को दफा ७ (२) बमोजिम चौमासिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure) कार्तिक देखि माघ मसान्त सम्म, २०७९ - प्रकाशन गरिएको छ ................ माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट गण्डकी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन सम्वत् २०७९ साल फागुन १८ गते विहिवार राति १२.०० बजे देखि अन्त्य गर्नुभएको व्यहोरा अनुरोध छ । - गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय

प्रदेश-सभा सचिवालयको दरवन्दी तेरिज
गण्डकी प्रदेश

अनसुची ९.२
क्र.स. पद श्रेणी, तह सेवा समुह जम्मा दरवन्दी कैफियत
सचिवालय सचिव रा. प. प्रथम संसद    
उप सचिव रा. प. द्वितिय प्रशासन सामान्य प्रशासन  
उपसचिव रा. प. द्वितिय कानुन    
शाखा अधिकृत रा. प. तृतीय प्रशासन सामान्य प्रशासन  
लेखा अधिकृत रा. प. तृतीय प्रशासन लेखा  
कानुन अधिकृत रा. प. तृतीय न्याय कानुन  
कम्प्युटर अधिकृत रा. प. तृतीय विविध    
नायव सुब्बा रा.प.अनं. प्रथम प्रशासन सामान्य प्रशासन  
कम्प्युटर अपरेटर रा.प.अनं. प्रथम विविध    
१० माइक संचालक रा.प.अनं. प्रथम विविध    
११ इलेक्ट्रिसियन रा.प.अनं. प्रथम इन्जि. इले.  
१२ सहलेखापाल रा.प.अनं. द्वितिय प्रशासन लेखा  
१३ मर्यादापालक प्र.नि.   प्रहरी    
१४ मर्यादापालक        
१५ हलुका सवारी चालक श्रेणीविहीन      
१६ कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहीन      
जम्मा ३६