विधायन समितिमा छलफलका लागि गएका विधेयक


क्र.सं. दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक कैफियत
४३ २०७७।३।९ गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना र संचालन गर्न बनेको विधेयक