विधायन समितिमा छलफलका लागि गएका विधेयक


क्र.सं. दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक कैफियत
४८ २०७७।१२।१८ गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्‍चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक
५६ २०७८।१२।२० गण्डकी प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
५७ २०७८/१२/२० केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक
५८ २०७८/१२/२० गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक