प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
वेब साइट अपग्रेडिङ कार्य भैरहेको व्यहोरा अनुरोध छ ..... .

प्रकाशन

क्र.सं मिति शिर्षक डाउनलोड
1 २०७६ माननीय सदस्यहरुको परिचयात्मक विवरण पुस्तक सम्वत् २०७४-२०७९
2 २०७६ प्रदेश सभा नियमावली (तेस्रो संसोधन २०७६) गण्डकी प्रदेश
3 २०७६ प्रदेश सभा नियमावली गण्डकी प्रदेश