गण्डकी प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय

पोखरा नेपाल

प्रदेश सभाका प्रमुख कार्यहरू


क्र.सं कार्यहरु
1 संसदीय निगरानी गर्ने
2 वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने
3 प्रादेशिक कानुन वनाउने
4 प्रदेश सरकारको निर्माण गर्ने